Algemene voorwaarden Totaal Pijnvrij Programma en Consult

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Totaal Pijnvrij richt zich op coaching, advies, begeleiding en lichamelijke therapie, met als doel de cliënt te ondersteunen bij het oplossen van chronische pijnklachten. Totaal Pijnvrij is geregistreerd onder KVK: 56899475, Jacob van den Eyndestraat 73, 2274XA, Voorburg.

 

Artikel 3 | Definities

 1. Opdrachtnemer: Totaal Pijnvrij.
 2. Opdrachtgever: De klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Opdrachtnemer. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk of elektronisch bevestigd aan Opdrachtgever na een intakegesprek door Opdrachtnemer.
 3. Sessie: Een individueel, fysiek, dan wel digitaal, persoonlijk gesprek waarin wordt gewerkt aan het reduceren, verminderen en elimineren van chronische pijn van de Opdrachtnemer.
 4. Programma: Het traject om chronische pijn op te lossen, dat Opdrachtnemer Opdrachtgever aanbiedt. Het programma eindigt op de Reset dag.
 5. Reset dag: De dag waarop het overeengekomen programma eindigt. Na afloop van het programma heeft Opdrachtnemer nog recht op 12 maanden Ondersteuning na afloop.
 6. Ondersteuning na afloop: Het adviseren van Opdrachtgever via email, bij vragen of onduidelijkheden, tot 12 maanden na aanvang van het programma.
 7. Werkzaamheden: Alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Dit geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de Werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Een definitieve garantie kan derhalve niet worden gegeven.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden stemt Opdrachtgever in bij het verstrekken van de nodige contactgegevens en voor vastlegging in het klantenbestand van Opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle persoonlijke en medische informatie, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zie ook artikelen 6.3 en 6.4.

 

Artikel 5 | Betalingen, prijzen en aanbiedingen

 1. Bij het maken van een afspraak voor een Sessie wordt een betalingsverplichting aangegaan, zoals overeengekomen.
 2. Enkel het overeengekomen tarief tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is bepalend. Geadverteerde prijzen en aanbiedingen kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door Opdrachtnemer. Er wordt altijd geadverteerd met prijzen inclusief BTW.
 3. Betaling dient te gebeuren via overschrijving naar de bankrekening van Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn, zoals vermeld in de factuur.

 

Artikel 6 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst van een programma gaat in zodra Opdrachtgever akkoord geeft op de overeenkomst en/of offerte van Opdrachtnemer. Het programma start zodra het overeengekomen bedrag is bijgeschreven op de rekening van Opdrachtnemer onder vermelding van het factuurnummer en/of de omschrijving in de factuur.
 2. Het programma wordt afgesloten met de Reset dag, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van het programma heeft Opdrachtgever nog recht op ondersteuning van Opdrachtnemer, via email, tot 12 maanden na aanvang van het programma. Opdrachtgever heeft het recht op minimaal 10 keer ondersteuning, tenzij anders overeengekomen. Aan de inhoud of effectiviteit van deze ondersteuning kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. De duur van het programma zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verkort of verlengd.
 4. Beëindiging van het programma kan eenzijdig plaatsvinden door de Opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 5. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 6. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer: Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan zijn invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht

De overeenkomst en de algemene voorwaarden berusten enkel op het Nederlands recht. De bedenktijd bij koop op afstand is niet van toepassing op de diensten van Opdrachtnemer, conform de uitzonderingen op het gebied van gezondheidszorg.

 

Artikel 8 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de Werkzaamheden.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met de door hem verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens Werkzaamheden. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 10 | Klachtenprocedure

 1. Indien Opdrachtgever klachten heeft over de verrichte Werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.
Call Now ButtonBel nu